AMAJIT GUPTA

Advisor

KRISHNA BASUDEVAN

Advisor & CESA

SACHIN GAUR

Senior Security Consultant

PAVAN KUSHWAHA

Co-Founder & CEO

DIP JUNG THAPA

Co-Founder & COO

PARATOSH BANSAL

Co-Founder & CTO

PRASHANT PANDEY

Co-Founder & CKO

ANKIT SINGH

Co-Founder & CMO